Eastern Syriac :ܟܸܠܝܵܢ ܩܛܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟܶܠܝܳܢ ܩܛܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' ki lian ' qta: ia:
Category :noun
[Government]
English :curfew ;
French :le couvre-feu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܸܠܝܵܢ ܓܝܵܠܵܐ, ܟܸܠܝܵܢ ܚܕܵܪܵܐ

See also : ܐܘܼܟ̰ܬܵܒܸܠ