Eastern Syriac :ܕܒܩ
Western Syriac :ܕܒܩ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to cleave , to adhere , to stick , to cling , to keep close to ; 2) to join together , to assemble , to fasten together ; 3) to bind a book ; 4) to glue , to join together ; 5) to press together ;
French :1) se coller , être lié , adhérer / s'attacher / tenir , se tenir près de , être lié , être solidaire / solidarisé ; 2) attacher ensemble , réunir / assembler / joindre ensemble / lier ; 3) relier un livre ; 4) coller / faire adhérer , rendre adhésif ; 5) presser ensemble ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :דבק

Cf. ܕܵܒ݂ܸܩ, ܕܵܒ݂ܩܵܢܵܐ, ܕܒ݂ܘܿܓ݂ܐܵܗ, ܡܲܕܒ݂ܸܩ, ܕܒ݂ܘܿܩ ܓ̰ܵܢܘܼܟ݂, ܕܵܒܸܩ, ܡܕܲܒܩܵܐ

Derived words : ܕܒ݂ܘܿܓ݂ܐܵܗ, ܕܒ݂ܘܿܩ ܓ̰ܵܢܘܼܟ݂, ܕܲܒ݂ܘܼܩܵܐ, ܕܲܒܘܼܩܵܐ, ܕܲܒܘܼܩܹܐ, ܕܲܒܘܼܩܘܼܬܵܐ, ܕܲܒܝܼܩܵܐ, ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ, ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܕܵܒܹܩ, ܕܵܒܸܩ, ܕܵܒ݂ܹܩ, ܕܵܒ݂ܸܩ, ܕܲܒܸܩ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܒܐܸܚܕܵܕܹܐ, ܕܒ݂ܵܩܵܐ, ܕܸܒ݂ܩܵܐ, ܕܵܒ݂ܩܵܢܵܐ, ܕܒ݂ܵܩܬܵܐ, ܕܘܼܒܵܩܵܐ, ܡܲܕܒ݂ܘܼܩܹܐ, ܡܲܕܒܸܩ, ܡܲܕܒ݂ܸܩ, ܡܕܲܒܩܵܐ, ܡܕܲܒܩܵܢܵܐ, ܡܲܕܒܲܩܬܵܐ, ܡܲܕܒ݂ܵܩܬܵܐ, ܡܘܼܕܒܸܩܵܐ

Source : Other