Eastern Syriac :ܒܸܒܠܝܼܘܿܢ
Western Syriac :ܒܶܒܠܺܝܽܘܢ
Eastern phonetic :bi ' bli: iu:n
Category :proper noun
[Religion]
English :the Bible ;
French :la Bible ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܒܸܒܠܝܼܘܿܢܵܝܵܐ

See also : ܦܲܢܕܹܩܛܝܼܣ, ܚܕܲܬܵܐ, ܚܕܲܬܵܝܵܐ

this word is of Greek origin

mot d'origine grecque