Eastern Syriac :ܒܓܵܘ
Western Syriac :ܒܓܳܘ
Eastern phonetic :' bgo:
Category :preposition
English :1) Al Qosh, rarely Ourmia : = ܓܵܘ or ܒ : in ; Rhétoré ; ܐܲܠܵܗܵܐ݇ܝܠܹܗ ܒܵܪܝܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܕܟܵܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܓܵܘܹܗ : God is the creator of the world and of all that is in it ; Rhétoré ; ܡܣܲܒܲܒ ܕܐܝܼܬ݂ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܥܵܠܡܵܐ : ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܒܓܵܘܲܝ : for there are in the world things where the hand of God is not to be found ; 2) in the midst of / among / amidst / amid , upon ; Rhétoré ; ܒܗܵܝ ܫܵܢ݇ܬܵܐ ܕܠܸܒܲܢ ܠܡܵܐܠ ܕܥܵܠܡܵܐ ܬܟܝܼܠ ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܒܓܵܘܲܢ ܢܦܝܼܠ ܠܹܗ : in the year when our heart put its trust in the riches of the world the plague befell us / fell upon us ; Rhétoré ; ܣܵܡܹܗ ܒܓܵܘ ܦܝܼܘܿܙ ܒܝܼܟ݂ ܠܹܗ : it / the plague vomited its poison onto Pioz an Assyrian village ; 3) over expressing duration ; see also ܠܓܵܘ ܡܸܢ / during , in the course of / in the midst of ;
French :1) Al Qosh, rarement Ourmia : = ܓܵܘ ou ܒ : dans , en ; Rhétoré ; ܐܲܠܵܗܵܐ݇ܝܠܹܗ ܒܵܪܝܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܕܟܵܠ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܓܵܘܹܗ : c'est Dieu qui est le créateur du monde et de tout ce qu'il y a en lui ; Rhétoré ; ܡܣܲܒܲܒ ܕܐܝܼܬ݂ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܥܵܠܡܵܐ : ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܒܓܵܘܲܝ : car il y a dans le monde des choses où la main de Dieu n'y est pas / est absente ; 2) parmi , au milieu de / au sein de , sur ; Rhétoré ; ܒܗܵܝ ܫܵܢ݇ܬܵܐ ܕܠܸܒܲܢ ܠܡܵܐܠ ܕܥܵܠܡܵܐ ܬܟܝܼܠ ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܒܓܵܘܲܢ ܢܦܝܼܠ ܠܹܗ : en l'année où notre cœur se confia dans les biens de ce monde, la peste tomba sur nous / s'abattit parmi nous ; Rhétoré ; ܣܵܡܹܗ ܒܓܵܘ ܦܝܼܘܿܙ ܒܝܼܟ݂ ܠܹܗ : elle / la peste vomit son poison sur Pioz village assyrien ; 3) expression de durée ; voir aussi ܠܓܵܘ ܡܸܢ : au cours de , durant / pendant ;
Dialect :Urmiah, NENA, Al Qosh, Other

Cf. ܒܓܘܿ, ܒ, ܓܵܘܵܐ, ܒܓܘ, ܒܓܘܿ, ܒ, ܓܘܼ, ܓܵܘ, ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ, ܓܵܘܵܐ ܓܵܘܹܗ ܕ, ܡܸܢ ܓܵܘ, ܡܸܢ ܓܘܿ, ܡܓܵܘ, ܡܓܘܿ, ܗܲܠ ܓܵܘ, ܩܵܐ ܓܵܘ, ܛܠܵܐ ܓܘܿ, ܠܵܓܵܘ, ܒܓܵܘܵܗܿ ܕ, ܒܓܵܘܵܬܲܝܗܹܝ

Variants : ܒܓܘܿ

also used with affixes : ܒܓܵܘܹܗ ; variant : ܒܓܵܘܹܗ ܕ / ܒܓܵܘܵܗܿ ܕ / ܒܓܵܘܵܐ ܕ = ܒܓܵܘ ;

aussi utilisé avec affixe : ܒܓܵܘܹܗ ; variante : ܒܓܵܘܹܗ ܕ / ܒܓܵܘܵܗܿ ܕ / ܒܓܵܘܵܐ ܕ = ܒܓܵܘ ;

Source : Other