Eastern Syriac :ܗܘܐ
Western Syriac :ܗܘܐ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to be , to exist ;
French :être, exister ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :הוא

Cf. ܗܘܬ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗ݇ܘܵܝܵܐ, ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ

Variants : ܗܘܬ

Derived words : ܗ݇ܘܵܐ, ܗܘܿܘܸܢ, ܗ݇ܘܵܝܵܐ, ܗܘܼܝܵܐ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܼܝܘܸܬ, ܗܘܵܝܘܼܬܵܐ, ܗܘܝܼܬ݂ܵܐ, ܗܘܬ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ, ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ, ܠܲܝܘܸܢ, ܡܲܗܘܘܿܝܹܐ, ܡܲܗܘܝܵܐ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܵܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܗܘܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܬܵܐ, ܡܘܼܗܘܼܝܵܐ, ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܵܐ, ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܣܝܼܩܲܬ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ

feminine : ܗܘܬ , this word is at the root of the name "Jehovah" / "Yahweh" "the one who makes to be / exist " = the Creator) : ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ

féminin : ܗܘܬ , ce mot est à la racine du nom "Jéhovah" / "Yahweh" ("celui qui fait exister = le Créateur) : ܝܹܗܘܼܒ݂ܵܐ