Eastern Syriac :ܚܘܪ
Western Syriac :ܚܘܪ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to look at , to watch , to stare ; 2) to be white, to be pale ;
French :1) regarder , observer , ouvrir grand les yeux / braquer son regard ; 2) être blanc / pâle / livide , pâlir (?) ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חור

Cf. ܚܵܐܪܵܐ, ܚܵܪܵܐ, ܚܝܵܪܵܐ, ܚܘܼܪ, ܚܘܼܪܵܐ, ܚܲܪܘܼܥܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ, ܚܘܼܬܵܐ ܚܘܿܪܬܵܐ, ܡܲܚܘܸܪ, ܚܵܘܸܪ, ܚܸܘܵܪܵܐ, ܡܲܚܘܸܪܵܢܵܐ, ܚܘܵܪܬܘܼ, ܚܲܪܘܼܥܵܐ

Variants : ܚܪ

See also : ܟܲܫܵܐ, ܟܘܼܪܟܵܡܵܢܵܐ

Derived words : ܕܲܗܒ݂ܵܐ ܚܸܘܵܪܵܐ, ܚܵܐܪܵܐ, ܚܵܘܸܪ, ܚܘܿܪ, ܚܘܼܪ, ܚܘܵܪ ܕܲܩܢܵܐ, ܚܘܵܪ ܟܘܿܣܵܐ, ܚܘܵܪ ܦܵܐܬ݂ܵܐ, ܚܸܘܵܪܵܐ, ܚܘܼܪܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܵܐ, ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ, ܚܘܵܪܘܼܬܵܐ, ܚܵܘܪܵܢܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܘܵܪܢܵܝܬܵܐ, ܚܘܵܪܦܲܐܬ݂ܵܐ, ܚܘܵܪܬܵܐ, ܚܘܵܪܬܘܼ, ܚܘܼܬܵܐ ܚܘܵܪܬܵܐ, ܚܝܵܪܵܐ, ܚܝܵܪܬܵܐ, ܚܵܪܵܐ, ܚܲܪܘܼܥܵܐ, ܡܲܚܘܘܼܪܹܐ, ܡܲܚܘܸܪ, ܡܲܚܘܸܪܵܢܵܐ