Eastern Syriac :ܚܠܦ
Western Syriac :ܚܠܦ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to change , to alter , to modify ;
French :changer , modifier , altérer , transformer , retoucher ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חלף

Cf. ܚܠܦ, ܫܲܚܠܵܦܬܵܐ, ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ, ܚܠܵܦܵܐ, ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ, ܡܲܚܠܸܦ, ܡܫܲܚܠܸܦ, ܚܵܠܸܦ, ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ

Derived words : ܚܠܵܐܦܵܐ, ܚܠܝܼܦܵܐ, ܚܵܠܹܦ, ܚܵܠܸܦ, ܚܹܠܵܦ, ܚܠܵܦ, ܚܵܠܸܦ ܠܚܸܦܪܵܐ, ܚܠܵܦ ܫܡܵܐ, ܚܠܵܦ ܫܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ, ܚܠܵܦ ܫܡܵܗܹ̈ܐ, ܚܸܠܦܵܐ, ܚܠܵܦܵܐ, ܚܠܵܦܵܐ ܕ, ܡܲܚܠܘܼܦܹܐ, ܡܲܚܠܸܦ, ܡܲܚܦܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܫܲܚܠܸܦ, ܡܫܲܚܠܦܵܐ, ܡܫܲܚܠܲܦܬܵܐ, ܡܸܫܬܲܚܠܦܵܢܵܐ, ܡܸܫܬܲܚܠܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܚܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ, ܫܘܼܚܠܵܦܵܝܵܐ, ܫܘܼܚܠܵܦܵܝܬܵܐ, ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ, ܫܲܚܠܵܦܬܵܐ, ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ, ܬܲܚܠܘܼܦܘܼܬܵܐ