Eastern Syriac :ܡܲܪܗܵܛܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܰܪܗܳܛܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :mar ha: ' ṭa: it
Category :adverb
[Transport]
English :quickly , fast , speedily , promptly , apace ;
French :vite , rapidement , en vitesse , promptement , vivement , prestement ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܦܙܝܼܙܘܼܬܵܐ, ܦܙܵܐ, ܦܙܝܼܙܵܐ, ܓܲܙܪܵܐ, ܩܸܘܪܵܓ݂, ܙܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܙܪܝܼܙܵܐ, ܩܲܠܘܼܠܵܐ, ܪܵܗܘܿܒ݂ܵܐ, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ, ܪܵܗܘܿܛܵܐ, ܒܲܥܓܲܠ, ܗܲܠܘܼܟܵܐܝܼܬ, ܓ̰ܲܠܕܹܐ