Eastern Syriac :ܝܗܒ
Western Syriac :ܝܗܒ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to give ;
French :donner ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :יהב

Cf. ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ, ܝܗܒ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܗܲܒ݇ܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܝܗܲܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ

See also : ܗܲܒ݇ܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܫܚܲܕ

Derived words : ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܒܝܼܗ݇ܒ݂ܵܠܵܐ, ܗ݇ܒ݂ܝܼܠܵܐ, ܗ݇ܒ݂ܝܼܠܬܵܐ, ܗܲܒ݇ܠܘܼܢ, ܗܵܒ݂ܵܢܵܐ, ܗ݇ܝܼܒ݂ܵܐ, ܗ݇ܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܙܸܕܩܵܐ ܡܸܬܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂, ܝܵܗܹܒ݂ ܐܝܼܕܵܐ, ܝܼܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ ܐܝܼܣܵܪܵܐ, ܝܼܗ݇ܒܵܠܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܠܵܐ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܵܠܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܲܠܬܵܐ, ܝܵܗܒܲܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ, ܝܵܗܘܼܒ݂ܘܼܬ ܛܘܼܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܘܿܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܵܐ, ܝܘܼܗ݇ܒ݂ܟ݂ܬܵܐ, ܡܵܘܗܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܵܘܗܲܒ݂ܬ݂ܵܐ, ܡܵܘܗܒ݂ܵܬ݂ܵܐ