Eastern Syriac :ܟܫܛ
Western Syriac :ܟܫܛ
Category :root
[Army → Weapons]
English :to aim , to shoot , to loose an arrow ;
French :viser , tirer (un projectile) , décocher (une flèche) ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :כשט

Cf. ܟܲܫܵܛܘܼܬܵܐ, ܩܸܫܬܵܐ ܕܥܢܵܢܵܐ, ܟܲܫܛܵܐ, ܩܸܫܬܲܝ ܡܵܪܲܢ, ܟܲܫܵܛܵܐ, ܩܸܫܬܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟ݂ܹܐ, ܩܸܫܬܵܢܵܝܵܐ, ܩܸܫܬܵܐ, ܟܫܬ, ܟܫܵܛܵܐ, ܩܸܫܲܬ ܪܵܡܵܐ, ܩܲܫܵܛܵܝܵܐ

See also : ܕܵܒ݂ܸܩ ܬܘܼܦܲܢܓ ܥܲܠ, ܚܢܵܐ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܐܵܡܵܓ̰, ܫܪܵܝ, ܡܪܵܦܹܐ, ܕܪܵܝܬܵܐ

Derived words : ܟܲܫܵܛܵܐ, ܟܲܫܛܵܐ, ܟܲܫܵܛܘܼܬܵܐ, ܟܫܝܼܛܵܐ, ܡܘܼܟܫܸܛܵܐ, ܡܲܟܫܘܼܛܹܐ, ܡܲܟܫܸܛ, ܡܲܟܫܸܛܵܐ, ܡܲܟܫܸܛܵܢܵܐ, ܡܲܟܫܛܵܢܵܐ, ܡܲܟܫܛܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܟܫܲܛܬܵܐ, ܩܲܫܵܛܵܝܵܐ, ܩܸܫܲܬ ܪܵܡܵܐ, ܩܸܫܬܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟ݂ܹܐ, ܩܸܫܬܵܐ ܕܥܢܵܢܵܐ, ܩܸܫܬܵܢܵܝܵܐ