Eastern Syriac :ܦܵܕܵܢ ܐܵܪܵܡ
Western Syriac :ܦܳܕܳܢ ܐܳܪܳܡ
Eastern phonetic :' pa: da:n ' a: ra:m
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Genesis : 25, 20 : Padan Aram , literally : : the plough / plow / ploughed fields (?) of Aram ; Peshitta : ܦܵܪܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ;
French :Genèse : 25, 20 : Padan Aram , litéralement : : la charrue / les champs cultivés (?) d'Aram ; Peshitta : ܦܵܪܵܢ ܕܐܵܪܵܡ ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܦܵܕܵܢ, ܦܲܕܵܢܵܐ, ܐܵܪܵܡ

Variants : ܦܵܪܵܢ ܕܐܵܪܵܡ