Eastern Syriac :ܦܸܠܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܦܶܠܳܢܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :pi la: ' ni: ta:
Category :noun
[Human being]
English :feminin : a certain woman , So and So ; Classical Syriac : ܦܠܵܢܝܼܬܵܐ ;
French :féminin : une telle , quelqu'un / quelqu'une , une certaine femme ; syriaque classique : ܦܠܵܢܝܼܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܠܵܢ, ܦܸܠܵܢ

Variants : ܦܠܵܢܝܼܬܵܐ