Eastern Syriac :ܡܕܥ
Western Syriac :ܡܕܥ
Category :root
[Moral life → Intelligence]
English :to know , to understand ;
French :connaître , savoir , comprendre / entendre ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :מדע

Cf. ܡܲܕܥܵܐ, ܡܲܕܥܘܹܝܹܐ, ܡܲܕܥܝܵܢܵܐ, ܡܲܕܥܵܝܬܵܐ, ܡܲܕܥܵܢܵܐ, ܡܲܕܥܵܢܵܝܵܐ

See also : ܕܵܥ, ܝܕܥ, ܝ݇ܕܵܥ

Derived words : ܡܲܕܥܵܐ, ܡܲܕܥܘܹܝܹܐ, ܡܲܕܥܝܵܢܵܐ, ܡܲܕܥܵܝܬܵܐ, ܡܲܕܥܵܢܵܐ, ܡܘܼܝܕ݂ܥܵܐ, ܡܘܼܝܕܲܥܬܵܐ