Eastern Syriac :ܣܦܩ
Western Syriac :ܣܦܩ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to be sufficient ; 2) to be empty , to be cleaned out ;
French :1) suffire , être suffisant ; 2) être vide , être vidé , être nettoyé ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :ספק

Derived words : ܠܣܦܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܣܵܦܸܩ, ܡܣܲܦܩܵܢܵܐ, ܣܘܼܦܵܩܵܐ, ܣܵܦܘܼܩܹܐ, ܣܦܝܼܩܵܐ, ܣܦܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܣܦܝܼܩܬܵܐ, ܣܵܦܹܩ, ܣܵܦܸܩ, ܣܵܦܩܵܐ, ܣܦܵܩܵܐ, ܣܵܦܩܵܐܝܼܬ, ܣܵܦܩܘܼܬܵܐ, ܣܵܦܸܩܬܵܐ, ܣܲܦܲܩܬܵܐ, ܣܲܦܲܩܬܵܐ, ܣܦܵܩܬܵܐ