Eastern Syriac :ܟܘܼܣܵܝܹ̈ܐ
Western Syriac :ܟܽܘܣܳܝ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' ku: sa: yi:
Category :noun
[Human → Sleep]
English :bedding ;
French :la literie , le couchage , le matériel pour dormir ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܒܲܣܬܲܟܹܐ

See also : ܠܦܵܦܹܐ ܕܬܸܫܘܝܼܬܵܐ ܡܲܕܡܟ݂ܵܐ, ܒܲܣܬܲܟܹܐ, ܡܲܫܟܒ݂ܵܐ, ܬܸܫܘܝܼܬܵܐ