Eastern Syriac :ܥܠܐ
Western Syriac :ܥܠܐ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to raise , to ascend ;
French :monter , s'élever ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :עלא

Cf. ܥܠܐ, ܥܠܵܐ, ܥܘܼܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬܵܐ, ܐܝܼܠ, ܐܲܠܵܗܵܐ, ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܹܠ, ܥܸܠܸܠ ܓܹܒ, ܥܲܠܠܵܢܵܐ, ܥܸܠܵܝܵܐ, ܥܸܠܹܠ ܐܸܠܬܹܚܬ

Derived words : ܐܹܝܠ, ܒܹܝ̈ܥܠܵܘܵܬ݂ܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܒܹܝܬܥܲܠܘܵܬܸܐ, ܒܥܸܠܲܬ, ܠܥܸܠ, ܠܹܥܸܠ, ܡܥܲܠܝܵܐ, ܥܘܼܠܘܼܠ, ܥܘܼܠܵܝܵܐ, ܥܵܠܹܐ, ܥܠܵܐ, ܥܲܠܲܘܲܝ, ܥܠܘܿܝܵܐ, ܥܠ̈ܘܿܝܵܬ݂ܵܐ, ܥܠܘܿܬ݂ܵܐ, ܥܸܠܵܝܵܐ, ܥܸܠܵܝܘܼܬ ܐܲܨܠܵܐ, ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܵܝܬܵܐ, ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܥܸܠܸܠ, ܥܸܠܹܠ ܐܸܠܬܹܚܬ, ܥܸܠܹܠ ܓܹܒ, ܥܲܠܠܵܢܵܐ, ܫܘܼܥܠܵܝܵܐ