Eastern Syriac :ܡܵܠܸܚ
Western Syriac :ܡܳܠܶܚ
Root :ܡܠܚ
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :1) to be salt ; 2) to make salt , to salt , to cure with salt (?) ;
French :1) être de sel ; 2) faire du sel , produire du sel , saler ;
Dialect :NENA, Other

Cf. ܡܠܚ, ܡܸܠܚܵܐ, ܡܸܠܚܵܢܵܐ, ܡܠܵܚܵܐ, ܡܲܠܵܚܵܐ, ܡܲܠܘܼܚܵܐ, ܡܲܠܘܼܚܬܵܐ, ܡܲܡܠܸܚ

See also : ܡܕܵܟ݂ܵܐ

NENA, Al Qosh

NENA, Al Qosh