Eastern Syriac :ܒܘܼܕ ܗܵܕܵܐ
Western Syriac :ܒܽܘܕ ܗܳܕܳܐ
Eastern phonetic :' bu:d ' ha: da:
Category :conjunct
English :therefore ;
French :c'est pourquoi ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܘܼܬ

See also : ܒܲܕܓܘܿܢ, ܐܝܼܛܵܐ, ܐܵܪܵܐ, ܟܸܢ, ܡܵܕܹܝܢ, ܡܸܟܹܝܠ, ܐܝܼܬܵܐ