Eastern Syriac :ܙܸܩܵܐ
Western Syriac :ܙܶܩܳܐ
Eastern phonetic :' zi qa:
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :1) a wineskin ; 2) Al Qosh, Ashita, Classical Syriac : a leather bag , the skin of an animal / ; see ܙܸܩܘܼܩܬܵܐ
French :1) une outre à vin ; 2) Al Qosh, Ashita, syriaque classique : un sac en cuir / peau , une peau de bête / la peau humaine (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, Other

Cf. ܙܸܩܝܼܬܵܐ, ܡܙܲܩܙܸܩ, ܙܸܩܘܼܩܬܵܐ

See also : ܓܵܘܕܵܐ

feminine

mot féminin