Eastern Syriac :ܕܵܡܹܐ
Western Syriac :ܕܳܡܶܐ
Root :ܕܡܐ
Eastern phonetic :' da:m mi:
Category :verb
English :1) 1) sometimes takes ܒ : to be like , to resemble , to look like ; 2) to imitate ;
French :1) prend parfois ܒ : être comme , ressembler ; 2) imiter ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܕܡܐ, ܡܕܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܕܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܕܲܡܝܵܢܵܐ, ܕܡܵܐ, ܕܡܵܝܵܐ, ܡܲܕܡܘܼܝܹܐ, ܡܲܕܡܝܵܢܵܐ, ܡܕܵܡܹܐ, ܡܲܕܡܹܐ, ܕܡܘܼܬܵܐ

See also : ܡܪܐ, ܚܣܵܡܵܐ, ܠܲܓ̰, ܡܲܠܦܘܼܝܹܐ, ܚܵܣܹܡ, ܡܲܠܦܹܐ