Eastern Syriac :ܢܵܦܹܫ
Western Syriac :ܢܳܦܶܫ
Root :ܢܦܫ
Eastern phonetic :' na: pi:š
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :1) to breathe ; 2) intransitive verb ; see ܦܵܐܸܚ : to be refreshed / to relax / to have a breather / to have a break ; 3) see ܠܵܗܹܬ : to gasp for air , to breathe with difficulty , to pant / to puff / ܢܵܦܹܫ ܥܲܣܩܵܐܝܼܬ ;
French :1) respirer , inspirer ; 2) verbe intransitif ; voir ܦܵܐܸܚ : se rafraîchir les idées ... / se détendre / respirer un peu ; 3) voir ܠܵܗܹܬ : respirer avec difficulté , ahaner , haleter / ܢܵܦܹܫ ܥܲܣܩܵܐܝܼܬ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܦܫ, ܢܦܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܢܦܹܐܫܬܵܐ, ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܢܦܲܫ, ܢܵܦܵܣ, ܢܵܦܹܫ, ܢܸܦ̮ܐ݇ܫܵܐ

See also : ܢܦܚ, ܢܦܵܚܵܐ, ܢܵܫܹܡ, ܡܲܡܚܘܼܬܵܐ, ܗܵܘܦܵܐ, ܢܦܹܐܫܬܵܐ, ܢܫܵܒ݂ܵܐ, ܦܵܐܸܚ

Akkadian na ' āšu : to pant , see ܢܵܗܸܓ̰ , pašû : to exhale , ..., to pant

akkadien na ' āšu : haleter , voir ܢܵܗܸܓ̰ , pašû : expirer , ..., haleter

Source : Maclean