Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܓܒ݂ܺܝܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' bit ' gwi: né
Category :noun
[Human → Body]
English :the forehead ;
French :le front , la partie du visage au dessus des yeux ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܒ݂ܝܼܢܹܐ

See also : ܒܹܝ ܥܲܝܢܵܐ, ܒܹܝ ܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܒܹܝܬ݂ ܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܒܲܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܐܵܦܘܼܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ, ܩܘܼܪܚܬܵܐ, ܩܘܼܨܬܵܐ, ܩܸܨܵܐ