Eastern Syriac :ܣܵܗܕܬܵܐ
Western Syriac :ܣܳܗܕܬܳܐ
Root :ܣܗܕ
Eastern phonetic :' sa:d ta:
Category :noun
[Legal]
English :1) a witness ; 2) a martyr ;
French :1) une témoin ; 2) une martyre ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܣܗܕ, ܣܵܗܹܕ, ܪܝܼܫ ܣܵܗܕܹܐ , ܒܹܝܬ ܣܵܗ݇ܕܹܐ, ܣܗܵܕܵܐ, ܣܵܗܕܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܵܘܗܕܵܐ, ܣܵܗܕܵܐ

feminine

mot féminin