Eastern Syriac :ܒܹܝܬ݂ ܚܵܘܦܹܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ݂ ܚܳܘܦܶܐ
Eastern phonetic :' bith ' ḥop pi
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :a (public) bath ;
French :un bain public , les bains publics , les douches (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܵܐܸܦ, ܚܝܵܦܬܵܐ

See also : ܨܵܗ݇ܝܢܵܐ, ܓܲܠܩܵܐ, ܗܲܡܵܡ, ܠܸܩܢܵܐ, ܚܸܙܒܵܐ, ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ, ܡܲܣܚܝܵܐ, ܣܚܵܝܬܵܐ