Eastern Syriac :ܒܢܵܘܟܝܼ
Western Syriac :ܒܢܳܘܟܺܝ
Eastern phonetic :' bno: ki:
Category :noun
[Time]
English :1) in the morning ; 2) tomorrow ;
French :1) le matin ; 2) demain ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܢܵܘܟܝܼܢ, ܡܢܵܘܟܝܼ

Variants : ܒܢܵܘܟܝܼܢ, ܡܢܵܘܟܝܼ

See also : ܩܘܼܕܡܹܐ, ܨܲܦܪܵܐ, ܬܸܡܵܠ, ܒܲܡܚܵܪ, ܡܗܵܘܪܹܫܵܐ