Eastern Syriac :ܦܪܫ
Western Syriac :ܦܪܫ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to separate ;
French :séparer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :פרש
Persian :p-r-š

Cf. ܦܪܫ, ܦܲܪܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܦܪܝܼܫܵܐ, ܦܘܼܪܵܫܵܐ, ܡܦܲܪܫܘܼܬܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܪܘܿܫܝܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܐܝܼܬ, ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ, ܦܪܵܫܵܐ, ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ, ܦܘܼܪܫܵܢܬܵܐ, ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܦܪܘܿܫܝܵܐ, ܦܪܝܼܫܵܝܵܐ

See also : ܦܪܣ

Derived words : ܒܸܦܪܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ, ܗܿܘ ܦܪܝܼܫܵܐ, ܠܵܐ ܡܦܲܪܫܵܐܝܼܬ, ܡܦܲܪܫܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܐܝܼܬ, ܡܦܲܪܫܘܼܬܵܐ, ܡܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܦܲܪܫܵܢܵܐ, ܡܸܬܦܲܪܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܬܦܲܪܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܪܵܫ ܚܲܫܚܵܬܹ̈ܐ, ܦܘܼܪܵܫܵܐ, ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ, ܦܘܼܪܫܵܢ ܚܸܙܘܵܐ, ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ, ܦܘܼܪܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܦܘܼܪܫܵܢܬܵܐ, ܦܵܪܘܿܫܵܐ, ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬ, ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ, ܦܪܘܿܫܝܵܐ, ܦܵܪ̈ܘܿܫܝܵܬܹܐ, ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ, ܦܵܪܘܿܫܬܵܐ, ܦܪܝܼܫܵܐ, ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ, ܦܪܝܼܫܵܝܵܐ, ܦܪܝܼܫܝܵܐ, ܦܲܪܢܘܼܫܘܼܬܵܐ, ܦܪܵܫܵܐ, ܦܲܪܫܸܢ, ܦܪܵܫܬܵܐ

is this root akin to ܦܪܣ ?

cette racine a-t-elle un lien avec ܦܪܣ ?