Eastern Syriac :ܓܒ݂ܵܝܵܐ
Western Syriac :ܓܒ݂ܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' gwa: ia:
Category :verb
[Professions]
English :1) Rhétoré (NENA, Al Qosh) : to be chosen , to be picked , to be elected / selected ; 2) to beg , to ask for alms or charity , to bum ;
French :1) Rhétoré (NENA, Al Qosh) : être choisi / être élu / sélectionné ; 2) mendier , quémander ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܡܓܲܒܘܿܝܹܐ, ܡܲܓܒ݂ܘܿܝܵܐ, ܓܒ݂ܵܐ

See also : ܓܵܒܹܐ