Eastern Syriac :ܡܲܒܪܲܩܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܒܪܰܩܬܳܐ
Root :ܒܪܩ
Eastern phonetic :ma ' braq ta:
Category :noun
[Human → Disease]
English :a sore , a bright spot on the skin ;
French :une plaie / un tache brillante sur la peau ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܪܩ, ܒܹܪܩܵܐ, ܡܸܬܒܲܪܩܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܸܪܫܲܝ ܒܲܪܩܵܐ, ܒܲܪܩܵܐ, ܒܵܪܸܩ, ܒܵܪܩܵܐ, ܒܸܪܩܘܼ, ܡܲܒܪܸܩ, ܒܵܪܘܿܩܵܐ