Eastern Syriac :ܓܒ݂ܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܓܒ݂ܺܝܢܳܐ
Eastern phonetic :' gwi: na:
Category :noun
[Human → Body]
English :1) an eyebrow ; 2) the brow of a hill , the top of a hill , a hilltop ;
French :1) un sourcil ; 2) le sommet d'une colline ;
Dialect :Classical Syriac, NENA

Cf. ܪܵܡ ܓܒ݂ܝܼܢܹܗ, ܒܹܝܬ ܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ, ܓܒ݂ܝܼܢܹܐ, ܓܢܝܼܒ݂ܵܐ

Variants : ܓܢܝܼܒ݂ܵܐ