Eastern Syriac :ܓܸܒ݂ܥܘܿܢ
Western Syriac :ܓܶܒ݂ܥܽܘܢ
Eastern phonetic :giu: ' u:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Joshuah : 10, 2 : Gibeon ;
French :Josué : 10, 2 : Gibéon ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܓܸܒ݂ܥܘܿܢܵܝܵܐ