Eastern Syriac :ܓܦܝܼܦܵܐ
Western Syriac :ܓܦܺܝܦܳܐ
Root :ܓܦ
Eastern phonetic :' gpi: pa:
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :a precipice ;
French :un précipice , un gouffre / un à-pic ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܓܦ, ܓܸܦܵܐ

Variants : ܟ̰ܲܡܟ̰ܵܡܵܐ

See also : ܓܪܝܼܦܵܐ, ܫܩܝܼܦܵܐ, ܓܕܵܢܦܵܐ, ܢܹܐܪܒܵܐ, ܕܝܼܟ

Source : Maclean, Bailis Shamun