Eastern Syriac :ܡ̮ܓܵܓܸܪ
Western Syriac :ܡ̮ܓܳܓܶܪ
Eastern phonetic :m ' dja: gir
Category :verb
[Human → Speech]
English :to quarrel , to argue ; Rhétoré ; ܪܐܹܪܲܬ݂ ܝܵܘܡܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ܲܝܗܝܼ ܟܘܼܕ ܐܵܢܗܝܼ ܡܓܸܚܘܿܕܹܐ ܚܵܕ݇ ܥܸܡܹܗ ܕܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ : the next day he found himself in their midst while they were arguing with each other ;
French :se disputer , se quereller , s'engueuler ; Rhétoré ; ܪܐܹܪܲܬ݂ ܝܵܘܡܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ܲܝܗܝܼ ܟܘܼܕ ܐܵܢܗܝܼ ܡܓܸܚܘܿܕܹܐ ܚܵܕ݇ ܥܸܡܹܗ ܕܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ : le lendemain il se trouva au milieu d'eux tandis qu'ils disputaient l'un avec l'autre ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܓ̰ܵܓܸܪ

See also : ܡܲܩܪܸܨ

Ashirat districts ; Al qosh dialects of the Mosul region ; Akkadian : ṣâlu to quarrel

districts Ashiret ; Al qosh dialectes de la région de Mossoul ; akkadien : ṣâlu se quereller