Eastern Syriac :ܦܘܼܢܝܼܩܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܦܽܘܢܺܝܩܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :pu: ni: ' qai ta:
Category :adjective
[Humanities → Geography → Countries]
English :feminine of ܦܘܼܢܝܼܩܵܝܵܐ : Phoenician , Punic ;
French :féminin de ܦܘܼܢܝܼܩܵܝܵܐ : phénicienne , punique ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܦܘܼܢܝܼܩܹܐ