Eastern Syriac :ܙܲܠܗܸܙ
Western Syriac :ܙܰܠܗܶܙ
Eastern phonetic :' zal hiz
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :to torture , to torment , to put to the question (?) ;
French :torturer , supplicier , tourmenter , soumettre à la question (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܙܲܠܸܙ, ܡܙܲܠܸܗ݇ܙ, ܡܠܲܙܠܸܙ

See also : ܨܲܚܠܘܼܚܹܐ, ܨܠܵܚܬܵܐ, ܓܝܼܪܹܐ, ܐܘܼܦܬܵܐ, ܨܲܠܚܵܢܘܼܬܵܐ, ܓ̰ܘܿܢܓ̰ܵܪܵܐ, ܓ̰ܲܢܓ̰ܲܪܬܵܐ, ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ, ܦܘܼܪܦܵܪܵܐ, ܫܸܢܕܵܐ, ܫܘܼܢܩܵܢܵܐ, ܬܲܫܢܝܼܩܵܐ, ܡܲܠܝܸܨ, ܡܲܫܢܸܕ, ܡܲܫܝܸܡ, ܡܲܫܢܸܩ