Eastern Syriac :ܓܢܵܗܵܐ
Western Syriac :ܓܢܳܗܳܐ
Eastern phonetic :' gna: ha:
Category :noun
[Moral life → Fault]
English :fault , sin , crime , evil-doing / ill-doing ; Rhétoré ; ܘܩܛܝܼܠ ܠܹܗ ܠܗܵܘ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܕܸܥܒ݂ܝܼܕ݂ ܗ݇ܘܵ ܠܹܗ ܓܢܵܗܵܐ ܒܓܵܘܹܗ : and he killed the Egyptian who had acted evil towards him / done him wrong / misbehaved towards him / done ill to him ; Rhétoré ; ܬܵܐ ܡܲܗܵܐ ܟܥܵܒ݂ܕܘܼܬܘܼܢ ܓܢܵܗܵܐ ܚܵܕ݇ ܒܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ: why are you misbehaving towards each other ? / why are you harming each other (?) ; ܡܵܪܹܐ ܓܢܵܗܵܐ : faulty , sinful ; ܥܵܒܸܕ ܓܢܵܗܵܐ ܒ : to sin against ; ܕܵܒܸܩ ܓܢܵܗܵܐ ܥܲܠ : to cast up a fault against ; Salamas : [' gna:n] : ܓܢܵܗ݇ܢ : our faults ;
French :la faute , le péché , le méfait , le délit , le tort ; Rhétoré ; ܘܩܛܝܼܠ ܠܹܗ ܠܗܵܘ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܕܸܥܒ݂ܝܼܕ݂ ܗ݇ܘܵ ܠܹܗ ܓܢܵܗܵܐ ܒܓܵܘܹܗ : et il tua l'égyptien qui avait mal agit à son égard / qui lui avait fait du mal ; Rhétoré ; ܬܵܐ ܡܲܗܵܐ ܟܥܵܒ݂ܕܘܼܬܘܼܢ ܓܢܵܗܵܐ ܚܵܕ݇ ܒܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ : pourquoi vous faites-vous injure l'un l'autre ? ; ܡܵܪܹܐ ܓܢܵܗܵܐ : en faute , fautif , pécheur ; ܥܵܒܸܕ ܓܢܵܗܵܐ ܒ : pécher contre ; ܕܵܒܸܩ ܓܢܵܗܵܐ ܥܲܠ : rejeter la faute sur , faire porter le chapeau à , attribuer la faute à ; Salamas : [' gna:n] : ܓܢܵܗ݇ܢ : nos fautes , nos torts ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܓܘܼܢܵܗܟܵܪ, ܓܘܼܢܵܗܟܵܪܘܼܬ݂ܵܐ

Variants : ܓܢܵܗ

See also : ܡܘܼܡܵܐ, ܟܘܼܬܡܬܵܐ, ܪܘܼܫܥܵܐ, ܚܛܵܗܵܐ, ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ, ܓܢܵܗܵܐ, ܚܵܘܒܵܐ, ܣܘܼܪܚܵܢܵܐ, ܥܵܘܠܵܐ, ܣܲܟ݂ܠܘܼܬܵܐ, ܪܘܼܫܥܵܐ

this word is of Persian / Kurdish origin, see ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ / ܣܘܼܪܚܵܢܵܐ ; Akkadian : ḥiṭṭu : fault, misdeed, crime, sin

mot d'origine persane / kurde, voir ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ / ܣܘܼܪܚܵܢܵܐ ; akkadien : ḥiṭṭu : faute, délit, méfait, péché

Source : Maclean, Bailis Shamun

Origin : Persian