Eastern Syriac :ܓ̰ܘܲܢܩܘܿܢܵܐ
Western Syriac :ܓ̰ܘܰܢܩܽܘܢܳܐ
Eastern phonetic :djwan ' qu: na:
Category :noun
[Human being]
English :Al Qosh : diminutive of ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ : a youth , a little young man , a lad ;
French :Al Qosh : diminutif de ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ : un petit jeune , un jeunot ;
Dialect :Other

Cf. ܓ̰ܘܲܢܩܹܐ