Eastern Syriac :ܡܗܵܕܹܐ
Western Syriac :ܡܗܳܕܶܐ
Eastern phonetic :m ' ha: di
Category :verb
[Government]
English :to advise , to guide ;
French :conseiller , donner des conseils , guider , montrer le chemin ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ, ܗܲܕܵܝܵܐ, ܗܵܕܘܿܝܵܐ, ܗܲܕܝܵܢܵܐ, ܡܲܕܸܥ, ܡܗܵܕܹܐ

See also : ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ, ܡܵܠܟܵܐ, ܡܲܪܬܝܵܢܵܐ, ܡܲܪܓܸܫ, ܡܲܚܒܸܪ, ܣܵܘܣܹܐ, ܣܵܩܹܡ, ܬܲܥܠܸܡ, ܫܵܒܹܠ, ܬܲܓܒܸܪ