Eastern Syriac :ܓܵܘܢܵܐ ܝܲܡܡܵܝܵܐ
Western Syriac :ܓܳܘܢܳܐ ܝܰܡܡܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' go: na: iam ' ma: ia:
Category :noun
[Colors]
English :bluish green , turquoise (?) ;
French :bleu-vert , vert bleuté , la couleur de la mer , turquoise (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܘܢܵܐ, ܝܲܡܵܐ

See also : ܡܝܼܠܵܐ, ܦܝܼܪܘܼܙܵܐ

Akkadian ḫašmānu : light blue / bluish-green , ḫinziribu : greenish blue / turquoise

akkadien ḫašmānu : bleu clair / bleu vert , ḫinziribu : bleu-vert / turquoise