Eastern Syriac :ܬܸܫܪܝܼܢ
Western Syriac :ܬܶܫܪܺܝܢ
Eastern phonetic :' tiš ri:n
Category :proper noun
[Time → Month]
English :1) see ܬܫܹܪܝܼ ; 2) Autumn , Fall ;
French :1) voir ܬܫܹܪܝܼ ; 2) l'automne ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܫܹܪܝܼ

Source : Maclean