Eastern Syriac :ܓܸܪܬܝܼܚܵܢܵܐ
Western Syriac :ܓܶܪܬܺܝܚܳܢܳܐ
Eastern phonetic :gir ti: ' ḥa: na:
Category :noun
[Legal]
English :Ashita : a prison , a jail ;
French :Ashita : une prison ;
Dialect :Other

See also : ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܵܐ, ܒܹܝܬ ܐܲܣܝܼܪܵܐ, ܒܹܝܬ ܚܒ݂ܘܼܫܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܢܛܘܼܪܘܼܬܵܐ

this feminine word is of Kurdish origin, see ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ

mot féminin d'origine kurde, voir ܒܹܝܬ݂ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ