Eastern Syriac :ܓܸܠܵܠܹ̈ܐ
Western Syriac :ܓܶܠܳܠ̈ܶܐ
Eastern phonetic :gil ' la: lé
Category :noun
[Country → Plants]
English :plural of ܓܸܠܵܐ : herbs , vegetables ; ܟܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܵܠܹ̈ܐ / ܚܹܐܘܬܵܐ ܕܝܲܪܩܹ̈ܐ : oleomargarine ;
French :pluriel de ܓܸܠܵܐ : des herbes , des légumes ; ܟܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܵܠܹ̈ܐ / ܚܹܐܘܬܵܐ ܕܝܲܪܩܹ̈ܐ : la margarine ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܸܠܵܢܹ̈ܐ, ܓܸܠܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun