Eastern Syriac :ܓܸܪܕܵܒ
Western Syriac :ܓܶܪܕܳܒ
Eastern phonetic :' gir dab
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :a whirlpool ;
French :un tourbillon ;
Dialect :Eastern Syriac
Turkish :girdap

Cf. ܒܲܠܒܘܿܥܝܼܬܵܐ

this feminine word is of Persian / Turkish origin, see ܒܲܠܒܘܿܥܝܼܬܵܐ

mot féminin d'origine persane / turque, voir ܒܲܠܒܘܿܥܝܼܬܵܐ