Eastern Syriac :ܓܲܪܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܓܰܪܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' gar wa:
Category :noun
[Human → Disease]
English :1) leprosy ; 2) scab , mange , any skin disease ;
French :1) la lèpre ; 2) la gale , la croûte / toute maladie de peau ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA

Cf. ܓܸܪܘܵܐ, ܓܸܪܒ݂ܵܢܵܐ, ܓܸܪܒ݂ܵܐ, ܡܓ݂ܵܪܒ݂ܸܢ, ܡܲܓܪܒ݂ܘܿܢܹܐ

Variants : ܓܸܪܵܐ