Eastern Syriac :ܡܛܵܠܸܩ
Western Syriac :ܡܛܳܠܶܩ
Root :ܛܠܩ
Eastern phonetic :(m) ṭa: liq
Category :verb
[Army → War]
English :1) to destroy , to eliminate , to wreck / to ruin ; 2) to lose ;
French :1) détruire , réduire à néant , éliminer ; 2) perdre , égarer ,
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܠܩ, ܬܠܘܿܩ, ܬܠܵܩܵܐ, ܬܲܠܩܵܢܵܐ, ܬܠܵܩܬܵܐ, ܬܵܠܵܩܬܵܐ, ܛܵܠܲܩܬܵܐ, ܛܵܠܘܼܩܵܐ, ܛܲܠܩܵܢܵܐ, ܛܠܵܩܬܵܐ, ܛܠܵܩܵܐ, ܛܵܠܸܩ, ܡܬܵܠܸܩ

Variants : ܡܬܵܠܸܩ

See also : ܡܬܵܠܸܦ