Eastern Syriac :ܡܗܵܓܹܐ
Western Syriac :ܡܗܳܓܶܐ
Eastern phonetic :(m) ' ha: gi:
Category :verb
[Moral life]
English :1) to meditate , with direct object or ܒ : to meditate on , to mull over , to consider (?) ; 2) to spell ;
French :1) méditer , avec complément d'objet direct ou ܒ : méditer sur , réfléchir à , considérer, envisager ; 2) épeler ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܡܗܲܓܝܵܢܵܐ, ܗܘܼܓܵܝܵܐ, ܗܵܓܵܝܬܵܐ