Eastern Syriac :ܓܵܪܸܫ ܕܪܵܥܢܵܐ
Western Syriac :ܓܳܪܶܫ ܕܪܳܥܢܳܐ
Eastern phonetic :' ga: riš ' dra: na:
Category :noun
[Legal]
English :a deed : to sign ;
French :un contrat ... : signer , apposer sa signature ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܪܸܫ, ܕܪܵܥܢܵܐ

Variants : ܡܵܚܹܐ ܕܪܵܥܢܵܐ

See also : ܨܸܒܥܵܐ, ܚܬܵܡܵܐ