Eastern Syriac :ܗܵܘܹܐ
Western Syriac :ܗܳܘܶܐ
Eastern phonetic :' ha: wi:
Category :verb
English :1) to be , to see the conjugation (presents, imperfects, future ...) see ܗܘܵܝܵܐ ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܝܼ : I was ; for ܐܝܼܬ݂ : ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ : there usually is ; 2) to become , to be turned into , also ܗܵܘܹܐ ܠ ; ܗܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ ܐܸܣܜܘܼܟ݂ܣܵܐ ܢܵܦܘܿܚܵܐ : they became an inspirational element ; 3) to be made , to be done ; Al Qosh : ܡܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒ : what will become of ; 4) see also ܥܵܪܹܨ / ܟܵܝܹܢ / ܣܲܩܒܸܠ / ܓܵܕܹܫ / ܩܲܘܸܡ : to happen , to occur , to take place , to come about ; 5) to be born , also ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ; ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ : born in the house , cake ... : home-made , home-brewn (?) ; 6) to be possible , to be likely ; ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ / ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ : it is impossible , it is unlikely , it cannot be , it will not do , it won't work ; ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ : God fordid ! , Heaven forbid ! ; ܕܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܕ / ܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܕ : lest , for fear that ; ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܕ / ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕ : perhaps , maybe ; Ourmia : ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܫܩܵܠܵܐ / NENA : ܒܸܬ ܐܵܬܹܐ ܠܸܫܩܵܠܵܐ : it can be taken ; 7) followed by ܕ : to belong to , to be the property of ; 8) NENA, Al Qosh : impersonal followed by ܒ : to be able to , can , see ܐܝܼܬ݂ ; 9) used impersonally in feminine : to have , have got ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܠ : he had the heart / intention to , he meant to ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܒܪܵܐ : they had word ; ܡܘܼܕܝܼ ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܹܐ : what has come over him ? , what is the matter with him ? , what got into him ? ; 10) a word ... : to be said , to be uttered / pronounced / quoted (?) ; Rhétoré : ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܡܸܠܬ݂ܵܐ ܐܵܕ݂ܝܼ ܕܸܗܘܹܐ ܠܵܗܿ : let us see the word that has been said / uttered ; 11) with ܦܝܼܫܵܐ : to be born , see ܝܠܕ ; ܗܲܪ ܒܗܵܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܗܘܼܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ : at that very time was born Moses ; Rhétoré ; ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܫܲܟܬ ܒܐܪܥܵܐ ܕܡܸܕ݂ܝܲܢ ܘܲܗܘܹܐ ܠܲܝ ܬܵܠܹܗ ܬܪܲܝ ܒܢܘܿ̈ܢܹܐ : and he remained / stayed as a refugee in the land of Madian where two sons were born to him ;
French :1) être , pour voir les conjugaisons (aux présents, imparfaits, futur ...) voir ܗܘܵܝܵܐ ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܝܼ : j'étais ; à la place de ܐܝܼܬ݂ : ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ : d'habitude il y a ; 2) devenir , se transformer en / être transformé en , aussi ܗܵܘܹܐ ܠ ; ܗܘܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ ܐܸܣܜܘܼܟ݂ܣܵܐ ܢܵܦܘܿܚܵܐ : ils devinrent un élément d'inspiration ; 3) être fait / fabriqué ; Al Qosh : ܡܵܐ ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܒ : qu'adviendra-t-il de , que va devenir ; 4) voir aussi ܥܵܪܹܨ / ܟܵܝܹܢ / ܣܲܩܒܸܠ / ܓܵܕܹܫ / ܩܲܘܸܡ : arriver , se passer , se produire , avoir lieu , advenir / survenir ; 5) naître , être né , aussi ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ; ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ : né à la maison , gâteau ... : fait maison (?) ; 6) être possible ; ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ / ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ : c'est impossible , c'est pas possible , ça ne marchera pas , ça n'ira pas ; ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ : à Dieu ne plaise ! , pourvu que non !, Que Dieu m'en garde ! ; ܕܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܕ / ܠܵܐ ܗ݇ܘܹܐ ܕ : de crainte que , afin de ne pas , de peur de ; ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܕ / ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕ : peut-être que , il se pourrait que ; Ourmia : ܒܸܬ ܗܵܘܹܐ ܫܩܵܠܵܐ / NENA : ܒܸܬ ܐܵܬܹܐ ܠܸܫܩܵܠܵܐ : il peut être pris ; 7) suivi de ܕ : appartenir à , être la propriété de ; 8) NENA, Al Qosh : impersonnel suivi de ܒ : être capable de , pouvoir , voir ܐܝܼܬ݂ ; 9) utilisé au féminin de manière impersonnelle : avoir ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܠ : il avait le cœur à / l'intention de ; ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܒܪܵܐ : ils avaient / ont eu un mot ; ܡܘܼܕܝܼ ܗ݇ܘܹܐ ܠܵܗܿ ܠܹܐ : qu'est-ce qu'il lui a pris ? , qu'a-t-il eu ? , que lui est-il arrivé ? ; 10) mot / parole ... : être dit / être prononcé / être cité (?) ; Rhétoré : ܕܚܵܙܹܝܚ ܠܡܸܠܬ݂ܵܐ ܐܵܕ݂ܝܼ ܕܸܗܘܹܐ ܠܵܗܿ : voyons le mot qui a été prononcé / dit ; 11) avec ܦܝܼܫܵܐ : naître , voir ܝܠܕ ; ܗܲܪ ܒܗܵܘ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܗܘܼܝܵܐ ܡܘܼܫܹܐ : en ce même temps naquit Moïse ; Rhétoré ; ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܫܲܟܬ ܒܐܪܥܵܐ ܕܡܸܕ݂ܝܲܢ ܘܲܗܘܹܐ ܠܲܝ ܬܵܠܹܗ ܬܪܲܝ ܒܢܘܿ̈ܢܹܐ : et il resta / demeura comme réfugié dans la terre / au pays de Madian où deux fils lui naquirent ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܗܘܐ, ܗܘܬ, ܗ݇ܘܵܐ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܵܘܹܐ, ܝܼܘܹܘܵܐ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܝܼܵܐ

Variants : ܘܵܘܵܐ, ܘܹܘܵܐ

See also : ܝܼܘܸܢ, ܝܼܘܵܢ, ܝܼܬܘܼܢ, ܝܼܠܵܗܿ, ܝܼܠܲܝܗܝ, ܝܼܬܘܿܢ, ܝܼܘܵܚ, ܝܼܘܸܢ, ܝܼܠܹܗ, ܝܼܘܸܬ

is this word connected to the name Jehovah / Yahweh ? See ܝܹܗܘܼܘܵܐ The ܗ often falls thus : ܠܹܐ ܗ݇ܘܹܐ = ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ , ܠܹܐ ܗ݇ܘܵܚ = ܠܹܐ ܗܵܘܵܚ

ce mot est-il lié au nom de Jéhovah / Yahweh ? Voir ܝܹܗܘܼܘܵܐ Le ܗ disparaît souvent d'où : ܠܹܐ ܗ݇ܘܹܐ = ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ , ܠܹܐ ܗ݇ܘܵܚ = ܠܹܐ ܗܵܘܵܚ. Al Qosh : ܟܵܗ݇ܘܹܐ = ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun