Eastern Syriac :ܩܲܝܣܵܐ ܕܚܸܘܝܵܐ
Western Syriac :ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ
Eastern phonetic :' qé sad ' ḥi wia: (?)
Category :noun
[Country → Plants]
English :an asparagus ;
French :une asperge ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܐܲܣܦܲܪܓܵܐ, ܡܲܪܛܫܘܼܡ, ܡܲܪܛܫܘܼܩ, ܥܲܪܒܬܵܐ, ܗܲܠܝܘܼܢ, ܚܸܠܝܼܬܵܝ ܩܲܩܒ݂ܵܢܹ̈ܐ