Eastern Syriac :ܡܸܢ ܕܪܹܫ
Western Syriac :ܡܶܢ ܕܪܶܫ
Root :ܪܫ
Eastern phonetic :' min driš
Category :adverb
[Numbers]
English :again ;
French :encore , de nouveau , derechef;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܫ, ܡܹܕܪܸܫ, ܡܸܕܪܹܐ, ܒܲܪܕܪܹܫ, ܡܸܢ ܕܪܹܫ, ܡܸܢ ܪܹܫܵܐ

Variants : ܡܒܹܪܹܫ, ܡܸܢ ܒܪܹܫܵܐ

See also : ܐܵܗܓܵܗ, ܕܵܘܗܘܿܢ, ܗܲܡܝܼܢܝܼ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܪܹܬܵܐ, ܡܚܲܕܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܬܘܼܒ݂

Source : Maclean