Eastern Syriac :ܡܗܲܨܠܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܗܰܨܠܳܢܳܐ
Eastern phonetic :(m) haṣ ' la: na:
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :agent of : ܡܗܵܨܸܠ : a factor , an element (?) ; ܡܗܲܨܠܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ : the highest common factor ;
French :agent de : ܡܗܵܨܸܠ : un facteur , un élément (?) ; ܡܗܲܨܠܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ : le plus grand dénominateur commun ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܗܨܘܼܠ, ܗܲܨܝܼܠ, ܡܗܵܨܲܠܬܵܐ